Úvodní obrázek - přítah

Cvičení a workout!

Vítejte na stránkách o cvičení s vlastní vahou těla, workoutu. Co je workout a cvičení? Kde ho cvičit v Plzni? Jak cvičit?

Cvičení je workout

Cvi­čení, nazý­vané pře­váž­ně v ji­ných ze­mích work­out, je prvek zdra­vého ži­vo­ta i živo­tního sty­lu, bez kte­rého si to mno­zí nedo­káží ani před­sta­vit. Jsou to těles­né akti­vity jako tré­nink, rů­zné cviky, jízda na kole, fot­bal, běh, bo­jový a vrcho­lový sport, jó­ga, ta­nec, nebo jen ces­ta do prá­ce po svých. Je to chá­pá­ní pohy­bu ve smys­lu dává­ní si do tě­la. Work­out­em se ro­zu­mí záměr­ná tě­les­ná ná­ma­ha, kdy ne­ní důle­žitý způ­sob pohy­bu, ale že je prová­děn zámě­rem. Work­out zname­ná i nejez­dit autem a pohy­bovat se svou vlast­ní ener­gií. Ušet­říte tak nejen pení­ze a pří­rodu, ale zís­káte samos­tat­nost a prog­ress. Prog­ress v kon­textu cvi­čení zna­mená vždy pokro­ky a ces­tu vzhů­ru, která při­nese vždy oprav­dové potě­šení z výsled­ků.

Co znamená workout?

Work­out nebo také street work­out je cvi­čení pře­vážně s vlas­tní va­hou těla a sous­tředí se pře­dev­ším na roz­voj sí­ly, vytr­va­losti a pod­poru­je osvo­jení dis­cip­líny. Work­outeři čer­pají styl z více oblas­tí jako jsou: gymnas­tika, kalis­te­nika, silo­vé tré­nin­ky a po­dobně. Provo­zuje se na ven­kov­ních nebo zas­tře­še­ných hřiš­tích s prvky jako je: hra­zda, bra­dla, žebři­ny, hori­zon­tální žeb­říky, lavice na bench press a kru­hy. V pos­led­ní do­bě se roz­růs­tá po­čet zájem­ců o work­out cvi­če­ní a sta­ví se hřiš­tě s po­třeb­nými para­met­ry. Pořá­dají se rov­něž stá­le zná­mější work­out­ové sou­tě­že po ce­lém svě­tě.

Street work­ou­tu da­li vý­znam spor­tov­ci větši­nou z ghetta a uli­ce, kte­ří si udě­lali z ulic mě­sta hřiš­tě.

Historie workoutu

Kli­ky a shy­by se děla­ly od nepa­měti. Po­kud si work­out spo­ju­jeme s kalis­teni­kou, koře­ny sa­ha­jí až do dob sta­rého Ří­ma. V Ame­ri­ce a ta­ké Rus­ku se od polo­viny 20. sto­letí sta­vě­la hřiště na veřej­ných pro­sto­rách s prv­ky jako hra­zdy, bra­dla a kru­hy. Dří­ve o so­bě spor­tov­ci si­ce vědě­li, ale neby­lo dost mož­nos­tí vzá­jemně komu­ni­kovat na dál­ku a vy­mě­ňovat in­for­ma­ce. V do­bě komu­nis­mu se hoj­ně sta­vě­la hřiš­tě s hraz­dou a bra­dly. V do­bě inter­netu infor­mova­nost o okol­ních stá­tech vzros­tla a pově­domí o poten­ci­álu work­outu se opět vra­cí.

Workoutová bomba 21. století a s ní spojené soutěže odstartovaly dělení workoutu na přívržence klasického "cvičení pro sebe" a na přívržence s cílem "zaujmout diváka". V těchto případech je hlavní myšlenka workoutu rozdílná.

Kde se cvičí workout?

Sprá­vná odpo­věď zní: „Všu­de!“. Work­out cvi­čí­me v domá­cích pod­mín­kách, na za­hra­dě a na hřišti. Cvi­čit může­me podle zku­šenos­tí a fan­ta­zie i na ho­lé zemi. Street work­out zname­ná pou­lič­ní cvi­čení, spor­tov­ci jej cvi­čí oprav­du v uli­cích a ta­ké v par­cích. Work­out se dá provo­zovat i v pří­rodě a za pomo­ci napří­klad gym­nas­tic­kých kru­hů, které si pově­síme za větev stro­mu.

Začínáme s workoutem

Nejdůležitější ze všeho je opravdu začít.

Nej­důle­ži­tější ze vše­ho je odhod­lání, ro­ze­hřá­tí , pro­ta­že­ní sva­lů před tré­nin­kem, mo­ti­va­ce a jídelníček. Pokud se od­hod­láte, do­ká­že­te to. Jak­mi­le se roz­cvi­čí­te, půj­de to lé­pe a pře­dej­de­te zra­ně­ním. Jes­tli­že si sta­noví­te cí­le, za kte­rými půj­dete a ty cí­le pos­tu­pem ča­su bu­dou blíž a blíž, bu­de to pro Vás vel­mi mo­ti­vu­jí­cí a po­há­ně­jí­cí ku­pře­du.

Vyberte si druh tréninku, kte­rý se Vám nej­ví­ce za­mlou­vá ane­bo je pros­tě zkom­bi­nuj­te. Ná­plň tré­nin­ku si zkus­te klid­ně vy­tvo­řit sa­mi podle to­ho, co Vás ba­ví. My­sle­te při tom na roz­sah ce­lé­ho tě­la, ne­ome­zuj­te se jen tře­ba na bi­ceps, cvič­te zkrá­tka ce­lé tě­lo. Ro­vno­vá­ha ce­lé­ho tě­la je dů­le­ži­tá.

Work­out nabí­zí kla­sické cvi­ky jako: kli­ky, shy­by-příta­hy, dipy, dřepy, skla­po­vačky a sprint. Pokud jsou uve­dené cvi­ky pří­liš těž­ké, uleh­čete si je. Pří­kla­dem uleh­čení jsou: kli­ky na kole­nou, shy­by ze ze­mě, dře­py s opo­rou, skla­po­vačky s po­krče­ným tě­lem, di­py ze ze­mě. Jakmi­le při sé­ri­i zvlá­dáte dosta­tek opa­ko­vání(15 a více), může­te přistou­pit na dal­ší a těž­ší úro­veň cvi­ku.

Důležité je dobře a pravidelně se stravovat. Vytvořit si zdravé stravovací návyky a mít pestrý jídelníček.